Slider Image

Specific începutului de secol  XXI este trecerea societății informaționale spre o societate a cunoașterii. Dezvoltarea fără precedent a științei și a tehnicii a impus o regândire și a structurilor instituției noastre.

În școala noastră cuvântul cheie este cu siguranță “perspectivă”, care invocă implicit viitorul! Dar, dacă înțelegem exigențele realității, ne putem gândi la ce spune Paul Valéry: “astăzi nici viitorul nu mai este ce-a fost odată”. Nu trebuie să glosăm pe aceasta temă, dar putem să înțelegem că trebuie pregătit în fiecare an altfel.

Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu reprezintă locul în care elevii vor căpăta ceea ce se numea la începutul secolului “educație aleasă”, un concept generos adaptat exigențelor impuse de realitatea ultimilor ani.

Ce le propunem elevilor? Încercarea de a reconstitui un traseu personal în cea mai rațională maniera posibilă, omițând tocmai punctele de suspensie, răspântiile, dilemele și aparentele erori sau alunecări din logica unei identități în formare, încă nesigură de proiectul sau aflat în plină desfășurare.

Valorile centrale / esențiale ale scolii devin demnitatea, profesionalismul, înnoirea, creativitatea și reinterpretarea.

Suntem deschiși spre lume și avem vocația colaborării!

 Specifical to the beginning of the 21st century is the passing of the informational society towards a society of knowledge. The unprecedated of science and technology has obliged a restructuration of our institution.

In our school the key word is definetly “perspective”, which calls upon the future implicitly! But, if we are to understant reality’s exigencies, we could think about what Paul Valery used to say: “today not even the future is what it used to be”. We don’t have to write poetry on this theme, but we can understand that we must prepare every year differently.

“Ienăchiță Văcărescu” National College represents the place where students will gain what was called at the beginning of the century “high education”, a generous concept adapted to the exigencies imposed by the reality of the past years.

What do we propose to students? The attempt of rebuilding a personal direction in the most rational manner, omitting exactly the crossroads and the dilemmas and the apparent errors or slips of logic in a forming identity, still unsure of its developing project.

Central / essential values of the school have become dignity, profesionalism, renewal, creativity and reinterpretarion.

We are open to the world and the have the collaboration calling.