Noutati

Anunt – Acordare bursa Bani de liceu

ACTE NECESARE

PENTRU ACORDAREA BURSEI “BANI DE LICEU”

AN SCOLAR 2021-2022

 

 1. * CERERE TIP, va fi completată de elev în prezența reprezentantului legal și în prezenţa unuia din membrii comisiei. Cererea se va completa în condiţiile în care se depun şi documentele de mai jos sau orice alte documente solicitate de membrii comisiei pentru stabilirea situaţiei financiare familiale. Vă informăm că pot fi solicitate și alte documente decât cele enumerate în prezentul anunț, documente care să clarifice situația financiară sau familială a familiei elevului. Toate documentele depuse la dosar trebuie să fie originale, cu excepția actelor de identitate, hotărârilor judecătorești care se vor prezenta la dosar în copie, dar reprezentantul legal va prezenta și documentele originale pentru conformitate.

 

Cererea va fi însoţită de următoarele documente ( ce vor fi puse individual, într-o folie, într-un dosar cu șină,  în ordinea enumerată mai jos) :

 

 1. COPIE CARTE DE IDENTITATE AL ELEVULUI

cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actul în original.

 

 1. COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGAL

cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Persoanele care primesc dosarele vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul

 

 1. COPIE CERTIFICAT NASTERE / CARTE DE IDENTITATE ALE CELORLALTI MEMBRII AI FAMILIEI, în funcţie de vârstă – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Persoanele care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

„ ART. 3

 (2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti, care locuiesc si gospodăresc împreună.

(3) Este asimilată termenului familie si situatia persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa.

(4) În sensul definitiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.”

 

 1. ADEVERINTE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI

 

 1. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmas al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului scolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea si funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei ( cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.

Persoanele ce primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul )

 

 1. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

– ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT IN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE. IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ) dacă părintele/părinții/tutorii sunt pensionari.

CUPON DE LA SOMAJ pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ), dacă părintele/părinţii/tutorii/frații sau surorile sunt şomeri.

DECLARAŢIE NOTAR, IN ORIGINAL, PENTRU MEMBRII FAMILIEI CU VENIT ZERO.

-adeverință emisă de primăria de domiciliu din care să rezulte că membrii familiei nu sunt/sunt înregistrați cu venituri din activități și că beneficiază sau nu de ajutor social.

 

NU se iau în considerare următoarele venituri:

– alocaţia de stat pentru copii

– bursele de studiu si bursele sociale acordate elevilor/studenților.

 Art.3 (1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent,realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat,  burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.”

 

 

 1. ADEVERINTA PRIMARIE PENTRU TOTI MEMBRI FAMILIEI, CA DETIN sau NU

PAMANT. Cei care detin pamant , pe adeverinta sa se precizeze care este venitul anual aferent suprafetei agricole.

 

 1. ADEVERINŢA DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute

din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe, firme, etc.) – certificat fiscal pentru fiecare părinte si frati cu vârsta egală sau mai mare de 18 ani.

 

 1. Hotărârea de divort şi de pensie alimentara – dacă este cazul (în dosar se pune o copie si se va prezenta originalul pentru conformitate);

 

 1. Certificat de deces- ( părinte) unde este cazul (în dosar se pune o copie si se va prezenta originalul pentru conformitate);

 

 1. Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară la care elevul a absolvit cursurile în anul școlar 2020-2021 , din care să rezulte MEDIA GENERALĂ și NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”. ADEVERINȚA ESTE OBLIGATORIE ȘI PENTRU ELEVII ADMIȘI ÎN CLASA a IX-a LA COLEGIUL NAȚIONAL IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU.

DOSARELE SE PREDAU COMISIEI ŞI SE VA FACE OBLIGATORIU IN PREZENTA ELEVULUI ŞI PĂRINTELUI SAU TUTORELUI LEGAL, CAZ ÎN CARE SE PREZINTĂ DOCUMENTUL ÎN ORIGINAL CE ATESTĂ ACEST LUCRU (SE IAU ÎN CALCUL VENITURILE REALIZATE DE FAMILIA TUTORELUI LEGAL) !

 

 1. ANCHETA SOCIALĂ conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.

 

Ancheta socială trebuie efectuată și depusă  în perioada 26 septembrie -10 octombrie 2021

(NU TREBUIE EFECTUATĂ MAI DEVREME DE 26 SEPTEMBRIE 2021)

 

 ATENȚIE: Toate documentele doveditoare privind situația financiară se verifică prin solicitarea de către instituția de învățământ la autoritățile publice: ANAF, Casa Județeană de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană pentru Șomaj, etc.. În cazul în care se constată diferențe între cele declarate și informațiile primite de la autoritățile publice enumerate, cerere este respinsă și vor fi înștiințate instituțiile abilitate cu luarea măsurilor pentru declarații neadevărate.

 

PERIOADĂ DE DEPUNERE A CERERII ÎNSOȚITĂ DE DOCUMENTELE ENUMERATE DE LA PUNCTUL 1 LA PUNCTUL 12 ȘI ALTE DOCUMENTE DOVEDITOARE CELOR DE LA PUNCTELE ENUMERATE:

 

15 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE 2021.

 

PERIOADA DE EFECTUARE ȘI DEPUNERE LA COLEGIU A ANCHETEI SOCIALE MENȚIONATĂ LA PUNCTUL 13:

 

26 SEPTEMBRIE -10 OCTOMBRIE 2021.

 

Cuantumul bursei este de 250 lei/luna, in functie de numarul de zile de curs (bursa nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare).

Bursa nu va mai fi acordată începând cu data de 01 a lunii în care elevul cumulează absențe nemotivate la un număr de 20 de ore de curs, calculate începând cu 13.09.2021 (bursa nu se suspendă ci nu se mai acordă până la sfârșitul anului școlar dacă se constată de către comisie situația de mai sus).

Dupa aprobarea dosarului de catre Ministerul Educatiei, elevul trebuie sa depuna în cel mult 15 zile, la contabilitatea colegiului, un extras cu numarul de cont bancar, cont deschis pe numele său la o banca comerciala pentru a putea primi bursa intrucat colegiul nostru nu efectueaza plati in numerar catre elevii de liceu.

Colegiul nostru are contracte pentru virarea burselor sau altor drepturi catre elevi cu urmatoarele institutii bancare:

-Banca Transilvania-BT

-Banca Comerciala Romana-BCR

-ING Bank

-Raiffeisen Bank

 

 

ATENTIE: NU SE POT DEPUNE ALTE DOSARE PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR 2021-2022, CHIAR DACA SITUATIA FINANCIARA FAMILIALA A ELEVULUI SE SCHIMBA.

 

Comments are closed.