Noutati

Anunt Concurs Secretar

COLEGIUL NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” cu sediul în localitatea TÂRGOVIŞTE, str. CALEA DOMNEASCĂ, nr. 235, judeţul DÂMBOVIŢA organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de secretar – 1,00 normă, perioadă nedeterminată.

 Concursul cuprinde următoarele probe:

– Proba scrisă

– Proba interviu şi proba practică

Grafic concurs Data
1. Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii: 16-30.12.2016,

între orele 9,00-11,00

2. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 03.01.2017
3. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere: 03.01.2017

Între orele 9,00-12,00

4. Afişarea rezultatelor finale obţinute la selecţia dosarelor 03.01.2017
5. Proba scrisă: 10.01.2017, ora 9,00
6. Afişarea rezultatelor: 11.01.2017
7. Depunerea contestaţiilor: 11-12.01.2017,

până la ora 14,00

8. Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă: 12.01.2017
9. Interviu şi probă practică: 13.01.2017, ora 9,00
10.Afişarea rezultatelor finale: 13.01.2017

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii (absolvenţi cu diplomă al învăţământului superior, cu o vechime în activități de secretariat în învățământ de minim 2 ani)

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

– Studii superioare de lungă durată

– Vechime în activitate de  secretariat – minim 2 ani

– Cerificat absolvire curs inspector resurse umane

Cunoștințe de utilizare a softului specific activității în școli: EDUSAL, REVISAL, SIIIR

– Certificat/adeverinţă cursuri utilizare PC

– Cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, baze de date, navigare Internet)

– Cunoștințe privind administrarea corespondenței oficiale

– Noțiuni de comunicare în relații publice

– Cunoştinţe privind întocmirea actelor de studii

– Cunoştinţe privind arhivarea documentelor

– Spirit organizatoric

– Abilități de comunicare şi relaţionare

 Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului colegiului;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (diplomă, foaie matricolă);

d) copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

e) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, raport salariat din REVISAL, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca (secretar);

f) cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia de secretar;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae;

Notă: Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării.

Concursul se va desfăşura conform prevederilor HG nr.286/23.03.2011 Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul COLEGIULUI NAŢIONAL „IENACHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE. 

Relaţii suplimentare la sediul COLEGIULUI NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU”  TÂRGOVIŞTE, persoană de contact: Stroescu Marius, telefon/fax: 0245.210966, e-mail: secretariat.ienachita@gmail.com.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 1/201 1- Legea Educaţiei Naţionale;
 2. OUG 21/2012 – privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale;
 3. OMEN 5079/2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 4. G. 286/2010 – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 5. G. 250/1992 – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 6. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011;
 7. Legea 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
 8. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar “Euro 200”
 9. Ordin MECTS 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu”
 10. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat;
 11. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat ;
 12. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 13. Ordin 3844/2016 – Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 14. G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
 15. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legea 16/996 Legea Arhivelor Naţionale;

Director,

Prof. Pîrvulescu Dana-Codruţa

Comments are closed.