Noutati

Anunt – Conditii specifice de ocupare a posturilor 2022-2023

În conformitate cu prevederile:

  • Legii Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul de ministru nr. 5447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare;
  • art 30, alin. (4) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/2021 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art.15 din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare,

Condițiile specifice de ocupare a posturilor pentru etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar:

 

    – Susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului/catedrei vizate spre ocupare,  evaluată conform fișei anexate. Nota minimă de promovare este 9,50 ( media aritmetică a punctajelor acordate de evaluatori la lecția demonstrativă susținută la nivelul școlii, minimum 9,50 puncte). Susținerea lecției este obligatorie, Colegiul Naţional ”Ienăchiţă Văcărescu” fiind școala de aplicație coordonatoare a Bazei de practică pedagogică.
    – Susținerea unui interviu  conform ghidului  anexat la și obținerea unui punctaj minim de 9.50. Susținerea interviului este obligatorie, Colegiul Naţional ”Ienăchiţă Văcărescu”  fiind școala de aplicație coordonatoare  a Bazei de practică pedagogică.
   – Articole și lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, înregistrate ISBN/ISSN

Notă:   Condițiile mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ.

La activitatea demonstrativă și interviu nu se admit contestații.

 

Grila interviu

Fisa observare lectie 

 

Comments are closed.