Noutati

Anunt – Conditii specifice ocupare de ocupare a posturilor 2023-2024

În conformitate cu prevederile:

  • Legii Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEnr.4183/04.07.2022, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.  30, alin. (4) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin OME nr.6218/09.11.2022 ;

În temeiul Art.15 din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014,cu modificările și completările ulterioare,

Condițiile specifice de ocupare a posturilor pentru etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, sunt, după cum urmează:

  • Susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului/catedrei vizate spre ocupare,  evaluată conform fișei anexate. Nota minimă de promovare este 9,50 (media aritmetică a punctajelor acordate de evaluatori la lecția demonstrativă susținută la nivelul școlii, minimum 9,50 puncte). Susținerea lecției este obligatorie, Colegiul Naţional ”Ienăchiţă Văcărescu” fiind școala de aplicație coordonatoare a Bazei de practică pedagogică.
  • Susținerea unui interviu  conform ghidului  anexat la și obținerea unui punctaj minim de 9.50. Susținerea interviului este obligatorie, Colegiul Naţional ”Ienăchiţă Văcărescu”  fiind școala de aplicație coordonatoare  a Bazei de practică pedagogică.

Notă:   Condițiile mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ. La activitatea demonstrativă și interviu nu se admit contestații.

Conditii Specifice 2023-2024 CNIV

Grila notare interviu CNIV

Fisa de observare a lectiei CNIV

 

Comments are closed.