Admitere Liceu, Noutati

ANUNT – Proba de verificare a cunostintelor de limba engleza pentru admiterea in clasa a IX-a

PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A CU PREDARE  ÎN REGIM BILINGV/INTENSIV A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ – LIMBA ENGLEZĂ

Proba de verificare a cunostințelor de limbă modernă (engleză) va avea loc în data de 21.05.2024 și se va desfășura conform unui grafic ce va fi afișat la avizier și pe site-ul instituției și constă din două probe:

a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;

b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.

  • Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar.

Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.

Pentru proba scrisă se pot depune contestații, la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învățământul liceal.

  • Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2.

La proba orală nu se admit contestații.

Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis.

Rezultatul final al probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unității de învățământ în care s-a desfășurat proba.

 

Calendar proba de verificare a cunostințelor de limbă modernă (engleză):

13-15 mai 2024 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere;

16-17 mai 2024 – înscrierea pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză;

21 mai 2024 – susţinerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă străină pentru clasele cu predare bilingvă / intensivă a limbii engleze;

31 mai 2024 – afișarea rezultatelor finale.

 

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, precum și a premiilor I, al II-lea, al III-lea sau a mențiunilor obținute la etapa națională a olimpiadei de limba modernă, se realizează de către comisia de înscriere constituită la nivelul unității de învățământ gimnazial.

Pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, părintele/ reprezentantul legal instituit al andidatului depune la secretariatul unității de învățământ următoarele documente: 

a) cererea scrisă pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor;

b) diploma/certificatul/adeverința în original.

Comments are closed.