Bacalaureat, Noutati

Anunt – Simulare BACALAUREAT 2024

Simularea probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat 2024 are loc astfel:
4 martie 2024 – Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română (REPARTIZARE SĂLI)
5 martie 2024 – Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului (Matematică/Istorie) (REPARTIZARE SĂLI)
6 martie 2024 – Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării (REPARTIZARE SĂLI)
În fiecare zi de probă – accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, până la ora 8:30 (sala de bagaje – A25)


ÎN ATENȚIA CANDIDAŢILOR – ANUNȚ IMPORTANT 
Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări/materiale ajutătoare (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu.
Frauda sau tentativa de fraudă atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen.
In timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii nu comunică în nici un fel între ei.
Candidaţii pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.
Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se folosește numai hârtia distribuită candidaților de către asistenți. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.
Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” si „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.

Extras din OME nr. 6.156/31 august 2023, cu modificările și completările ulterioare, Art. 11 alin. (1)-(11)
(1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.
(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite
conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați ori cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3), (4) și (5) vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.
(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații ”eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
(8) În situații obiective, neimputabile candidatului, în care se decide anularea/rescrierea lucrării în centru de examen, timpul destinat redactării lucrării scrise se poate prelungi, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Bacalaureat.
(10) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice care vizeaza organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si
obiecte/dispozitive tip IoT care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt
interzise in sala de examen.
(11) Dupa parcurgerea etapelor mentionate la alin. (10), candidatii vor semna un proces-verbal in care se
regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca au luat cunostinta de faptul ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7). 

Elevii părăsesc sala de examen fără a primi subiectele.
Subiectele rezolvate pe ciornă nu se iau în considerare.


Comments are closed.