Istoric

Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” primul creat în judeţul Dâmboviţa în epoca modernă – este continuatorul firesc al formelor de învăţământ mediu existente în Târgovişte în perioada feudală. Epoca de eflorescenţă spirituală, care cuprinde secolul al XVII-lea, începând cu domnia lui Matei Basarab şi sfârşind cu cea a lui Constantin Brâncoveanu, a consacrat Târgoviştea ca primul centru cultural al Ţării Româneşti.

Din 3.10.1874 se înfiinţează Gimnaziul de băieţi din Târgovişte care a funcţionat cu o clasă de elevi. In 1915 s-a aprobat funcţionarea clasei a V-a pentru cursul superior cu 49 elevi înscrişi. In 1918 se menţionează împărţirea pe secţii – reală şi modernă, începând cu clasa a V-a. Apare pentru prima oară denumirea “Liceul Ienăchiţă Văcărescu”.

La 1 noiembrie 1944 au început cursurile în localurile şcolilor primare nr. 1 fete şi nr. 2 băieţi, întrucât în clădirea liceului funcţiona un spital, care şi-a încetat activitatea la 12 iulie 1945.

După război denumirea liceului este înlocuită cu “Liceul de băieţi “Nicolae Bălcescu” nr. 3. Liceul a funcţionat ca şcoală medie de 11 ani între 1948-1953, iar între 1953-1957 ca şcoală medie de 10 ani (în anul 1954 au terminat două promoţii – una cu 11 clase şi alta cu 10 clase). Examenul de absolvire se numea de “maturitate”, cu susţinerea probelor orale la toate obiectele de studiu din clasa terminală. De asemenea, aceste promoţii au avut parte de examene de promovare după fiecare an de studiu, la toate obiectele de învăţământ, începând cu clasa a V-a elementară.

În perioada 1951-1952 – în liceu se înfiinţează cursurile serale pentru oamenii muncii din producţie. Durata cursurilor era mai mare cu un an faţă de cele de zi. De asemenea, iau fiinţă cursurile fără frecventa, cu două sesiuni de examene – scris şi oral, pentru fiecare an de studiu cu profilele: lăcătuşerie, mecanică, tâmplărie, electrotehnică, strungărie, iar pentru secţia umanistă: confecţii-croitorie, gospodărie-menaj. In perioada 1957-1965 – se revine la învăţământul de 11 ani de studiu. În 1970 – se revine la vechea denumire a liceului “Ienăchiţă Văcărescu”, prin Hotărâre a Consiliului de Stat. În 1999 – prin Hotărâre a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, datorită rezultatelor de excepție, corpului profesoral și a prestigiului unității la nivel județean și național, Liceul teoretic “Ienăchiţă Văcărescu” se transformă în COLEGIUL NAŢIONAL “IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU”, cu sediul în municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 235.

 

“Ienăchiță Văcărescu” National College, the first college built in county Dâmbovița in the modern era – is the natural successor  of the medium teaching forms existent in Târgoviște in the feudal period. The spiritual efflorescence epoque, which covers the 17th century, starting with Matei Basarab’s reign and ending with Constantin Brâncoveanu’s, had consacrated Târgoviște as the first cultural centre of the Romanian Country.

In 03.10.1874 is the Boys Gymnasium of Târgoviște set up, which functioned with only one class of students. In 1915 the functioning of the 5th grade for the superior course with 49 enrolled students was approved. In 1918 the section division is firstly mentioned – the real and modern section, starting with the 5th grade. For the first time, appears the name “Ienăchiță Văcărescu Highschool”.

On the 1st of November 1944 had begun the courses in the primary schools nr.1 for girls and nr.2 for boys, as the highschool’s building was functioning as a hospital, which endes its activity on the 12th of July 1945.

After the war the highschool’s name is replaced with “Nicolae Bălcescu Highschool For Boys nr. 3”. The highschool had been functioning as a medium school for 11 years between 1948-1953 and between 1953-1957 as a medium school for 10 years (in 1954 two promotions had finished – one with 11 classes and another with 10 classes). The graduation exam was called “the maturity” exam, with speaking probes in every object of study from the terminal grade. Also, these promotions had had graduation exams after every year of study, in every object, starting with the 5th elementary grade.

Between 1951-1952 in the highschool is set up a nightschool for the working people. The courses duration was longer by a year comparing to the dayschool. In addition to this, there appear courses without frequency with two exam sessions – writing and speaking, for every study year with the profiles: locksmith,mechanics, woodwork, electrotechnology, turning and for the humanist section: confections, tailoring, houseworking. Between 1957-1965 the system goes back to the 11 year of study teaching. In 1970 the name “Ienăchiță Văcărescu” is brought back by a decision of the State Council. In 1999 by a decision of the Education and Research Ministery, due to exceptional results, the teaching corp and the unit’s prestige at national and county level, the Theoretical Highschool “Ienăchiță Văcărescu” becomes “Ienăchiță Văcărescu” National College, with its sedium in Târgoviște city.